Bendradarbiaujančios įstaigos

Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras

Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro tikslas teikti pagrindines ir papildomas socialines paslaugas socialinės rizikos, socialiai remtinų bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčių šeimų vaikams, vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia,  suaugusiems asmenims su sunkia negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose, asmenims, atsidūrusiems krizinėse situacijose.

VšĮ Mokymai visuomenei ir personalui

VšĮ „Mokymai visuomenei ir personalui“ – specializuojasi socialiniuose ir sveikatos srities moksliniuose tyrimuose, vykdo mokymus, profesinį orientavimą, jaunimo ir moksleivių neformalų ugdymą sveikos gyvensenos skatinimo srityse, COVID-19 laikotarpiu teikia psichinės sveikatos stiprinimo paslaugas savivaldybių gyventojams.

Skuodo atviras jaunimo centras

Jaunimo poreikius atitinkanti neformalaus ugdymo įstaiga, atvira ir saugi erdvė jaunimo veiklai. Misija: Gerinti jaunų žmonių Skuodo rajono savivaldybėje laisvalaikio užimtumo kokybę, padėti stiprinti jaunimo motyvaciją įsitraukti į aktyvų visuomeninį gyvenimą, didinti jaunų žmonių savirealizacijos galimybes taikant atviro darbo su jaunimu principus.

Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras

Skuodo rajono savivaldybės KKSC įsteigtas 1998 m. Centras vykdo vaikų, moksleivių, suaugusiųjų ir sporto veteranų, žmonių su negalia sportinę veiklą. Teikia sporto inventoriaus ir patalpų nuomos paslaugas.
Organizuoja ir vykdo rajono pirmenybes, tradicinius sporto renginius ir šventes, bei seniūnijų ir moksleivių sporto žaidynes. Centre veikia krepšinio, dviračių sporto, b/k irklavimo, dziudo, motobolo, l.atletikos, tinklinio, futbolo, rankų lenkimo sekcijos. 

Skuodo rajono kultūros centras

Centro veiklos tikslai: tenkinti viešuosius interesus vykdant kultūrinę visuomenei naudingą veiklą, puoselėti bendrąją, etninę kultūrą ir meną; išsaugoti ir puoselėti nacionalinės kultūros tapatumą; skatinti kūrybinę veiklą ir meno įvairovę; skatinti jaunimo iniciatyvas bei kūrybinius ieškojimus; užmegzti ir palaikyti ryšius su įvairių šalių organizacijomis bei kolektyvais; teikti projektus ir pasiūlymus Skuodo rajono savivaldybei, dalyvauti respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose.

Skuodo rajono neįgaliųjų draugija

Pagrindinis organizacijos tikslas – atstovauti ir ginti neįgaliųjų pilietines, socialines ir ekonomines teises, skatinti lygias galimybes, suteikti reikalinga informacija.

Užimtumo tarnyba (Skuodo skyrius)

Skyriaus uždaviniai:  vykdyti darbo rinkos paslaugų teikimą; bendradarbiauti su aptarnaujamos teritorijos savivaldybėmis, bendruomenių atstovais bei kitais darbo rinkos partneriais sprendžiant užimtumo problemas; įgyvendinti aktyvios darbo rinkos politikos ir kitas priemones.

Skuodo krašto bendruomenė

Bendruomenės veiklos tikslas – telkti Bendruomenės narių pastangas, ieškant tinkamiausių sprendimų Skuodo rajono ekonominei ir socialinei gerovei kelti.

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Biuro pagrindinės veiklos sritys – organizuoti ir teikti prieinamas ir tinkamas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės reglamentuojamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims savivaldybės teritorijoje ir kitų savivaldybių teritorijoje, jeigu tai yra nustatyta bendradarbiavimo tarp savivaldybių sutartyje.

Į viršų